Уроци


Тест входно ниво

1. Най-общото определение за информацията е: тя е познание за реалния свят, което се използва за взаимодействие с него; тя е средство за общуване между хората и заобикалящата ги природа; тя е средство за усъвършенстване живота на хората; тя е средство за развитие на бизнеса;

2. Какви основни елементи включва общата схема на информационните   дейности /съставен информационен процес/? събиране, съхраняване, обработка и разпространение на информацията; текущо дисково устройство и текуща директория; уточняване, събиране, запазване и предаване на информацията; копиране, изтриване и сравняване на информацията;

3. Информатиката е наука: която изучава начините за представяне на информацията, методите и средствата за автоматизация на информационните дейности и процеси; за опознаване на реалния свят; за осъществяване на връзка между технически устройства за осъществяване на контакти между хората;

4. 1Кбайт информация е равен на:
а) 210 байта;       
в) 1024 бита;
б) 10 байта;        
г) 1/20 Мбайта.  

5. Хардуерът е:
а) програмите на системата;
в) процесорът и паметта;
б) процесорът на системата;
г) апаратната част на системата.  

6. Софтуерът е:
а) процесорът на системата;
в) паметта на системата;
б) програмите на системата;
г) програмите с процесора.  

7. Централният процесор:
а) съхранява програми;   
в) обработва данни;
б) въвежда данни;        
г) извежда програми.  

8. RAM е предназначена да:
а) съхранява програми постоянно;            
в) съхранява данни постоянно;
б) обработва временно програми и данни;
г) съхранява временно данни и програми.  

9. ROM е предназначена да:
а) съхранява програми постоянно;    
в) съхранява временно програми;
б) обработва данни постоянно;       
г) съхранява временно данни.

10. Периферията на компютъра се състой от:
а) всички входни устройства;
в) всички изходни устройства;
б) всички входни/изходни устройства;
г) всички входни и изходни устройства.  

11. Конфигурацията на компютъра се определя от:
а) периферните устройства;
в) процесорът и периферията;
б) процесорът и оперативната памет;
г) процесорът, оперативната памет и периферията.  

12. Езикът за програмиране е предназначен за:
а) обработка на текста;
в) писане на програми за обработка на данни;
б) осъществяване на визуални комуникации;
г) разпечатване на таблици.  

13. Кое не е компонент на операционната система:
а) драйвери за периферни устройства;          
в) периферни устройства;
б) команден език;                        
г) файлова система.  

14. Даден е пътят C:INAPETERgogo.exe. Посочете грешното твърдение:
а) INA е папка;
в) gogo.exe е папка;
б) PETER е поддиректория на INA;
г) C: е главна директория.  

15. Драйверът е:
а) приложна програма;    
в) модел на принтер;
б) хардуерно устройство;
г) програма за управление на периферно устройство .  

II. Попълнете пропуснатото:
1. Операционната система управлява ..........................................................................

2. Файловата система осигурява ..........................................................................................................

3. Основните операции с файлове са: ................................................................................................  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Параметри на теста: Брой въпроси IЧАСТ – 15. За всеки верен отговор от I. част получавате 1 точка, а от II. част–по 2 точки. Заграждайте верните отговори в I. част, дописвайте във  II. Част. Минимален брой точки - 0. Максимален брой точки - 21.    

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:   Крайната оценка се формира: под 10 точки Слаб (2) 11-13 точки Среден (3) 14-16 точки Добър (4) 17-19 точки Много добър (5) 20-21 точки Отличен (6)   Полученият резултат се закръглява към по-близката цяла оценка в интервала от 0 до 6 както следва:    

Брой точки:...................             Оценка:.......................                                                                              ИЗГОТВИЛ И ОЦЕНИЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                          /Галина Райкова /
«« Назад