Новини


Бюджет 2020


ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                              УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-519/26.02.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 
 
  Б ю д ж е т    з а    2 0 2 0 г.  
                               ТПГ „СТАМЕН ПАНЧЕВ“-ГРАД БОТЕВГРАД
 
    ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА
    2020
    /В ЛЕВА/
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 0
Собствени приходи   0
2. Неданъчни приходи   0
2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00 0
2.2. Държавни такси 25-00 0
2.3. Други неданъчни приходи 36-00 0
2.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 0
2.4. Помощи и дарения от чужбина 46-00 0
ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          02 1 397 776
Общо разходи   1 397 776
1.        Текущи разходи   1 397 776
1.1.       Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 01-00 898 000
правоотношения
1.2.       Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 21 000
1.3.       Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 210 000
1.4.       Издръжка 10-00 209 891
1.5.       Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 7 000
1.6.       Стипендии 40-00 51 885
1.7.       Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 0
1.8.       Субсидии на организации с нестопанска цел 45-00 0
1.9.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 0
1.10.    Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 49-00 0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
Щ а т н и  /извънщатни/ б р о й к и 00-08 43
Брой на заведенията и учрежденията 00-10 1
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 1 397 776
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 31-00 0
Трансфери между бюджети (нето) 61-00 1 397 776
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 62-00 0
Предоставени трансфери (-) 62-02 0
 
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 261 776
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през     261 776
2020 г.
«« Назад