Задължителни документи

Задължителни документи

Списък документи

 • Училищни учебни планове VIII, IX и X класПреглед
 • Училищни учебни планове XI и XII клас 2019-2020 г.Преглед
 • План квалификационна дейност ТПГПреглед
 • СтратегияПреглед
 • Годишен планПреглед
 • дневно разписаниеПреглед
 • Мерки за повишаване качествотоПреглед
 • Програма задочна форма 1 срокПреглед
 • График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучениеПреглед
 • График за провеждане на изпити на ученици в задочна форма на обучение сесия януари 2019-2020учебна годинаПреглед
 • Програма за повишаване качеството на образованиеПреглед
 • Програма за предоставяне на равни възможностиПреглед
 • график консултации учители и ресурсниПреглед
 • правилник за дейността на ТПГПреглед
 • заповед карантинаПреглед
 • GDPR 2020гПреглед
 • Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки 2020гПреглед
 • Годишен план на БДП 2020гПреглед
 • График класни работи 2020гПреглед
 • Дневен режим 2020гПреглед
 • Етичен Кодекс на у-то 2020гПреглед
 • Заповед за разрешение на допълнителен държавен прием 2020гПреглед
 • Мерки за повишаване качеството на образованието 2020гПреглед
 • План за действия при бедствия, аварии, катестрофи, пожари 2020гПреглед
 • План за работата на училищната комисия за превенция на противообществени прояти на учениците 2020гПреглед
 • Правилник за вътрешният трудов ред 2020гПреглед
 • Правилник за дейността на ТПГ Стамен Панчев 2020гПреглед
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2020гПреглед
 • Програма за превенция на ранното напускане на у-те 2020гПреглед
 • Стратегия за мерки, ранно откриване и контрол на COVID-19 2020гПреглед
 • Тематичен план на ПС 2020гПреглед
 • План за квалификационната дейност 2020гПреглед
 • Училищен учебен план 2020/2021гПреглед
 • Годишен план за дейсността на ТПГ Стамен Панчев 2020гПреглед
 • Заповед 264 - за присъствени учебни занятияПреглед
 • Седмична програма - втори учебен срок 20/21Преглед
 • План за действие 2021г. по БДППреглед
 • Протокол от общо събрание - отчет първо тримесечиеПреглед
 • Протокол от обществен съвет - отчет първо тримесечие 2021Преглед
 • План за квалификационната дейност на ТПГ „Стамен Панчев“ 2021/2022г.Преглед
 • Правилник за вътрешен трудов ред 2021/2022г.Преглед
 • Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024г.Преглед
 • Правилник за дейността на ТПГ 2021/2022г.Преглед
 • Годишен план за дейността на ТПГ 2021/2022г.Преглед
 • Маршрут на пътуващите ученици -2020г.Преглед
 • Правилник за дейността на ТПГ 2022/2023г.Преглед
 • Годишен план за дейността на ТПГ 2022/2023г.Преглед
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2022-2023г.Преглед
 • Правилник за вътрешен трудов ред 2022/2023г.Преглед
 • План за работа на комисията по БДП 2022/2023г.Преглед
 • Етичен кодекс на училищната общностПреглед