Проекти


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


Шесто заседание, проведено на 30.01.2018 г. Директорът на училището инж. Катя Ценева представи отчета за дейноста на Обществения съвет за 2017г и държавния план прием за учебната 2018/2019   ...


дата: 2018-06-19 10:32:08г. виж ...

Проект "Твоят час"


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“...


дата: 2018-04-25 11:58:49г. виж ...