Проекти


Проект "Твоят час"


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“...


дата: 2018-04-25 11:58:49г. виж ...