Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


1. Основна цел на проекта: Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Списък документи

 • Документи образователен медиаторПреглед
 • Обявление образователен медиаторПреглед
 • Указания за изпълнение на дейностите по проектаПреглед
 • Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3: Карта за участиеПреглед
 • Приложение № 2 към чл. 18: Индивидуална карта на ученикаПреглед
 • Приложение № 3 към чл. 28: Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данниПреглед
 • Приложение № 4 към чл. 47, ал. 4: Заявление за участие в занимания по интереси с декларация за информираност и съгласиеПреглед
 • Приложение № 5 към чл. 66, т. 1: Присъствен списък за груповите дейности по кариерно ориентиранеПреглед
 • Приложение № 6 към чл. 70, ал. 4: Примерна длъжностна характеристика на образователен медиаторПреглед
 • Приложение № 8 към чл. 73, ал. 2: Присъствен списъкПреглед
 • Приложение № 9 към чл. 90: Стандартна таблица на разходите за единица продуктПреглед
 • Бланка - Програма и график на групите за допълнително обучениеПреглед
 • Бланка - Присъствен списъкПреглед
 • Декларация конфликт на интересиПреглед
 • Въпросник за установяване нивото на риск-9-12 класПреглед
 • Въпросник за установяване нивото на риск-5-8 класПреглед