Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 Целева група по проекта за ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.  

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
 

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Списък документи

  • Прил.1 Декларация конфликт на интересиПреглед
  • Прил.2 Приемо-предавателен потокол-техн. средстваПреглед
  • Прил.3 Справка придобити ДМА-ДНАПреглед
  • Прил.4 Списък на ПС-техникаПреглед
  • Прил.5 Приемо-предавателен протокол-техн. средства Ученик-родителиПреглед
  • Прил.6 Приемо-предавателен протокол тех. средства между учебни заведенияПреглед
  • Прил.23 Бланка проект React-EUПреглед
  • Прил.24 Карта за проверка на място React-EUПреглед