НП "Отново заедно"

НП "Отново заедно"

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 година.

Участници в туристическите пътувания са ученици от I клас до XI клас, учители, други педагогически специалисти – възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти от училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – по преценка на ръководителя на институцията, инициатор на пътуването. Учениците се организират в групи със съответни ръководители на групите, като на всеки 10 ученици се определя не по-малко от 1 възрастен. Ръководители на групи могат да бъдат учители, а по изключение и други педагогически специалисти. Децата в ученическа възраст, които се обучават в ЦСОП, могат да бъдат включени в туристическите пътувания от квотата на съответното училище, където са записани за ученици. Координаторът по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г., в съответното училище може да предложи от квотата на училището сформирани съвместно с ЦСОП групи от ученици със специални образователни потребности, като всички в групата трябва да са ученици от едно училище.

Списък документи