Проекти


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


Шесто заседание, проведено на 30.01.2018 г.
Директорът на училището инж. Катя Ценева представи отчета за дейноста на Обществения съвет за 2017г и държавния план прием за учебната 2018/2019   
ЗАПОВЕД №139/30.01.2018

На основание чл.18 ал.2 т.2 във връзка с чл.16 ал.1 т.6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, чл159 т.4 от Правилника за дейността на ТПГ“Стамен Панчев“
ОПРЕДЕЛЯМ:
На 30.01.2018 /вторник/ от 17.00 часа в Учителската стая на училището да се състои заседание на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ във връзка   със следния дневен ред:
 1. Отчет за дейността на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград за учебната 2016/2017 година.
 2. Съгласуване на Държавния план прием за учебната 2018/2019г
 3. Съгласуване на изпълнението на бюджета за 2017г
 4. Ивелина Татарова , старши учител,да води протокола по време на заседанието.


П О К А Н А
До членовете на Обществения съвет
към ТПГ „Стамен Панчев“ - Ботевград
В качеството си на председател на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 30.01.2018г. от 17.00 часа в Учителската стая на училището при следния дневен ред:
 1. Отчет за дейността на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград за учебната 2016/2017 година.
 2. Съгласуване на Държавния план прием за учебната 2018/2019г
 3. Съгласуване на изпълнението на бюджета за 2017г
 
Моля да потвърдите Вашето присъствие на заседанието.

ПРОТОКОЛ №6
от проведено заседание на Обществения съвет
към ТПГ „Стамен Панчев“ - Ботевград
Днес, 30.01.2018г., от 17.00 часа в учителската стая на ТПГ се проведе заседание на Обществения съвет към училището. На заседанието присъстваха всички членове, съгласно приложения присъствен списък. Заседанието протече при следния
Дневен ред:
 1. Отчет за дейността на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград за учебната 2016/2017 година.
 2. Съгласуване на Държавния план прием за учебната 2018/2019г
 3. Съгласуване на изпълнението на бюджета за 2017г
 
По т.1 от Дневния ред председателя на ОС направи отчет за дейността на ОС за учебната 2016-2017г. По т.2 директора на училището инж.Катя Ценева  представи Държавния план прием за учебната 2018/2019г. По т.3  Мариана Иванова – икономист на училището отчете изпълнението на бюджета  за 2017г
След обсъждане Общественият съвет реши:
 • Одобрява Отчета за дейността на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград за учебната 2016/2017 година
 • Съгласува  Държавния план прием за учебната 2018/2019г
 • Съгласува изпълнението на бюджета за 2017г
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
 
СТАНОВИЩЕ
Относно:  План-приема за 2018-2019г.
на ТПГ „ Стамен Панчев“, гр. Ботевград
            Настоящият се издава предвид компетенциите и отговорностите на Обществения съвет, определени в чл. 16,  ал.1, т.4 от Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища. Общественият съвет разгледа предложения план – прием за следващата учебна година и одобрява предложения план-прием за учебната 2018-2019г., а именно:
 
Дневна форма
1 Паралелки
521030 „Машинен оператор” с разширено изучаване на английски език 1
5210301 „Металорежещи машини” с разширено изучаване на английски език  
   
523020 „Монтьор по комуникационни системи” 1
5230202 „Телекомуникационни системи”  
   
525010 „Техник по транспортна техника” с интензивно изучаване на английски език 1
5250101 „Автотранспортна техника”  
   
523010 „Техник по комуникационни системи” с разширено изучаване на английски език 0,5
5230102 „Телекомуникационни системи”  
521010 „Машинен техник” с разширено изучаване на английски език 0,5
5210105 „Машини и системи с ЦПУ”  
   
 
             Задочна форма
1 Паралелки
521030 „Машинен оператор” 1
5210301 „Металорежещи машини”  
 
            Балообразуването за Приема да се определя от:
1/ Оценката по БЕЛ умножена по коефициент 2  от националното външно оценяване и по Математика умножена по коефициент 1.
2/ Оценките по БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование
( Ако се налага се използва скала за съответствие с ДОС между точки и оценки за оценяването на резултатите от обучението на учениците.)
 
 
О Т Ч Е Т
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
от към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград
за учебната 2016/2017 година
Общественият съвет към ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
І. Създаване на Обществения Съвет
            Със Заповед № 19/20.09.2016г.  на Директора бе определен общият брой на редовните членове на Обществения съвет в ТПГ „Стамен Панчев“ да е: 3 /трима/ представители на родителите; 1 /един/ представител на МОН; 1 /един/ представител на работодателите;  а общият брой на резервните членове на Обществения съвет на ТПГ „Стамен Панчев“  да е  1 /един /представител на родителите; 1 /един/ представител на работодателите;
            Във връзка с чл. 259, ал. 1 във връзка с чл.266, ал.2 от ЗПУО и чл.14, ал.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ръководството на училището покани  родителите на учениците от ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград на Общото събрание на 05.10.2016г за избор на представители за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към училището. Избраните представители на паралелките проведоха събрание на  2016г. и след явно гласуване сред тях бяха избрани следните членове на Обществения съвет.
 1. Цеца Иванова Карастоянова - родител на ученик от VІІІ клас;
 2. Валентина Кръстева Димитрова - родител на ученик от IХ а клас;
 3. Таня Димитрова Иванова - родител на ученик от ХII а клас;
 
Резервни членове:
 1. Калина Лазарова Мичева  - родител на ученик от Х а клас;
 2. Бойка Цекова - представител на работодателите.
            На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО РУО със Заповед №РД-237/17.10.2016г на Началника на РУО-София регион и писмо с входящ № 9114-368/01.12.2016г. на Областния управител на Софийска област определи за член на Обществения съвет и представител на финансиращия орган, а именно:
 1. Вергиния Йорданова  - старши експерт професионално образование  РУО София - регион;
 2. Михо Михов - представител на работодателите;
            Със Заповед № 116 12.12.2016г. на Директора на училището те бяха утвърдени.
 
II Дейност на Обществения съвет по чл. 266 и чл. 269, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
През учебната 2016/2017г. в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет проведе общо пет заседания.
 За всяко заседание на Съвета  към членовете му са отправяни уведомителни покани, имейли и съобщения на електронна страница на училището. Предварително са предоставяни материалите,  които са обсъждани на проведените заседания. Всички заседания са проведени при наличие на кворум.
 
 Първо заседание, проведено на 05.12.2016 г.
            На заседанието след явно гласуване членовете  решиха:
 • За председател на Обществения съвет бе избрана г-жа Цеца Иванова Карастоянова.
 • За заместник - председател на Обществения съвет бе избрана г-жа Валентина Кръстева Димитрова.
 • За секретар на Обществения съвет бе избрана г-жа Таня Димитрова Иванова.
 • За определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет бе избрана г-жа Цеца Иванова Карастоянова, председател на Обществения съвет.
 •  За представител на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс бе избрана г-жа Валентина Кръстева Димитрова. 
 
 • П О К А Н А
   
  До членовете на Обществения съвет
   
  към ТПГ „ Стамен Панчев“- Ботевград
   
   
  В качеството си на Председател на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 10.10.2017г. от 1700 часа в учителската стая на училището при следния дневен ред:
 • Излъчване на трима представители на родители за участие в съвета за обществен мониторинг „ Твоя час“ в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза II
 •  
  Моля да потвърдите вашето присъствие на заседанието. 
Пето заседание, проведено на 10.10.2017 г.
Директорът на училището инж. Катя Ценева предложи участницив съвета за   обществен мониторинг „ Твоя час“   
 П Р О Т О К О Л № 5
От проведено заседание на Обществения съвет
към  ТПГ „Стамен Панчев”- Ботевград
                   
            Днес 10.10.2017 г от 18:00 часа, в учителска стая на ТПГ „Стамен Панчев”, се проведе заседание на Обществения съвет към училището. На заседанието присъстваха всички членове, съгласно приложения присъствен списък. Заседанието протече при следния
 
Дневен ред :
           1. Излъчване на трима представители на родители за участие в съвета за обществен мониторинг „ Твоя час“ в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза II
               
            По т.1 инж. Катя Ценева предложи участници в съвета за   обществен мониторинг „ Твоя час“ да бъдат следните членове: Красимира Спасова Йорданова, Каролина Христова Кътева, - Михаил Георгиев Михов. Членовете на ОС изказаха одобрение относно предложението.
След обсъждане обществения съвет реши:
Одобрява предложените от инж. Катя Ценева членове - Красимира Спасова Йорданова, Каролина Христова Кътева, - Михаил Георгиев Михов.
         Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
 
СТАНОВИЩЕ
 
 
           Относно: Излъчване на трима представители на родители за участие в съвета за обществен мониторинг „ Твоя час“ в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза II
               
          Настоящето се издава предвид компетенциите отговорностите на Обществения съвет, определени в чл. 16, ал.1,т.4 от правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските градини  и училища.
         Обществения съвет одобрява представените членове за участие в съвета за обществен мониторинг „ Твоя час“ в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза II, а именно : Красимира Спасова Йорданова, Каролина Христова Кътева – Михаил Георгиев Михов
 
 ПОКАНА
До членовете на Обществения съвет
към ТПГ „Стамен Панчев“ - Ботевград
В качеството си на председател на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 12.09.2017г. от 17.00 часа в Учителската стая на училището при следния дневен ред:
 1. Съгласуване от Обществения съвет на избора от учителите на учебниците  за 8 клас по съответните учебни предмети.
 2. Съгласуване на новите учебни планове за учениците 8  клас, както и учебните планове за 9, 10, 11 и 12 клас
 3. Представяне на избрани от ПС форми на обучение в училището, които ще се провеждат през 2017/2018г.
 4. Представя класните ръководители на паралелките.
 5. Предлага за утвърждаване часовете за ЗИП
Моля да потвърдите Вашето присъствие на заседанието в срок до 04.09.2017г.

 СТАНОВИЩЕ
Относно: избора на учебниците  за 8 клас по съответните учебни предмети; новите учебни планове за учениците 8  клас, както и учебните планове за 9, 10, 11 и 12 клас; форми на обучение в училището, които ще се провеждат през 2017/2018г; класните ръководители на паралелките; часовете за ЗИП.
 
Настоящото се издава предвид компетенциите и отговорностите на Обществения съвет, определени в чл. 16,  ал.1, т.4 от Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.
Общественият съвет одобрява представения списък с учебници за учениците от 8 клас през учебната 2017-2018г., направен на базата на избор на учителите и техните становища относно мотивите им за избор.
Общественият съвет изцяло одобрява новите учебни планове за 8 клас, както и тези за  9, 10, 11 и 12  клас.
Общественият съвет одобрява формите по които ще се осъществява обучението в училище през 2017/2018г., а именно – дневна, задочна и самостоятелна.
предложените  класни ръководители на паралелките в ТПГ „Стамен Панчев“-Ботевград.
Общественият съвет одобрява часовете за ЗИП, които са избрани от учениците в 11 и 12 клас.
Четвърто заседание, проведено на 02.07.2017 г.
Директорът на училището инж. Катя Ценева представи новите учебни планове за учебната 2017/2018
 ПРОТОКОЛ №4
от проведено заседание на Обществения съвет
към ТПГ „Стамен Панчев“ - Ботевград
Днес, 12.09.2017г., в учителската стая на ТПГ се проведе заседание на Обществения съвет към училището. На заседанието присъстваха всички членове, съгласно приложения присъствен списък. Заседанието протече при следния
Дневен ред:
 1. Съгласуване от Обществения съвет на избора от учителите на учебниците  за 8 клас по съответните учебни предмети.
 2. Съгласуване на новите учебни планове за учениците 8  клас, както и учебните планове за 9, 10, 11 и 12 клас
 3. Представяне на избрани от ПС форми на обучение в училището, които ще се провеждат през 2017/2018г.
 4. Представя класните ръководители на паралелките.
 5. Предлага за утвърждаване часовете за ЗИП
Приложени документи:
 1. Протоколи от избор на учебници.
 2. Списък на избрани учебници за 8-12 клас през учебната 2017/2018г.
 3. Училищни учебни планове за класовете.
 4. Присъствен списък на членовете.
По т.1 инж.Катя Ценева представи списък с учебници за учениците от 8 клас през учебната 2017-2018г., направен на базата на избор на учителите и техните становища относно мотивите им за избор. Членовете на ОС изказаха мнение, че становищата относно избора на учебници са мотивирани и обективни и изразяват одобрение относно избора.
По т.2 инж. Катя Ценева запозна присъстващите с новите учебни планове за 8, 9, 10, 11 и 12  клас. Членовете на ОС съгласуваха училищните учебни планове.
По т.3 инж. Ценева представи избраните от ПС форми на обучение в училището, които ще се провеждат през 2017/2018г., а именно – дневна, задочна и самостоятелна. ОС одобри формите, по които ще се осъществява обучението в училище.
По т.3 инж. Ценева представи избраните от ПС класни ръководители на паралелките в ТПГ „Стамен Панчев“-Ботевград, като мотивира предложенията.
По т.4 инж. Катя Ценева представи часовете за ЗИП, които са избрани от учениците в 11 и 12 клас.
След обсъждане Обществения съвет реши:
 1. Съгласува избора от учителите на учебниците  за 8 клас по съответните учебни предмети.
 2.  Съгласува новите учебни планове за учениците 8  клас, както и учебните планове за 9, 10, 11 и 12 клас
 1. Одобрява избраните от ПС форми на обучение в училището, които ще се провеждат през 2017/2018г.
 2. Одобрява предложените учители за класни ръководители на паралелките.
 3. Одобрява заложените часове за ЗИП.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
 

 
Трето заседание, проведено на 02.07.2017 г.
Директорът на училището инж. Соня Малинчева представи финансов отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017г. и изготвения Етичен кодекс на ТПГ „Стамен Панчев“

П Р О Т О К О Л №3
 от заседанието на Обществения съвет към TПГ „Стамен Панчев”
за учебната 2016/2017 година
 
 
            Днес, 02.07.2017 г от 17:00 часа, се проведе заседание на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев” - град Ботевград за учебната 2016/2017 година.
Присъстваха следните членове на Обществения съвет: Цеца Иванова Карастоянова; Валентина Кръстева Димитрова; Таня Димитрова Иванова; Михо Михов - представител на работодателите; Вергиния Йорданова  - старши експерт професионално образование  РУО София - регион;
Дневен ред:
 1. Изготвяне на становище по:
 • Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 30.06.2016г.
 • Етичен кодекс на училището
Директорът на училището инж. Соня Малинчева представи финансов отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017г. и изготвения Етичен кодекс на ТПГ „Стамен Панчев“
След обсъждане Обществения съвет реши:
 1. Одобрява изпълнението на бюджета за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.
 2. Одобрява изготвения Етичен кодекс на ТПГ „Стамен Панчев“
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
 


Второ заседание, проведено на 12.01.2017г.
Съгласно дневния ред на заседанието, членовете на Съвета единодушно и без резерви одобриха:
 • Съгласува избора от учителите на учебниците  за 8 клас по съответните учебни предмети.
 •  Съгласува новите учебни планове за учениците 8  клас, както и учебните планове за 9, 10, 11 и 12 клас
 • Одобрява избраните от ПС форми на обучение в училището, които ще се провеждат през 2017/2018г.
 • Одобрява предложените учители за класни ръководители на паралелките.
 • Одобрява заложените часове за ЗИП.
П Р О Т О К О Л  №2
 
от заседанието на Обществения съвет към TПГ „Стамен Панчев”
за учебната 2016/2017 година
 
 
            Днес, 12.01.2016г. от 17:00 часа, се проведе заседание на Обществения съвет към ТПГ „Стамен Панчев” - град Ботевград за учебната 2016/2017 година.
Присъстваха следните членове на Обществения съвет: Цеца Иванова Карастоянова; Валентина Кръстева Димитрова; Таня Димитрова Иванова; Михо Михов - представител на работодателите; Вергиния Йорданова  - старши експерт професионално образование  РУО София - регион;
Дневен ред:
 1. Изготвяне на становище по:
 • Стратегията на училището за периода 2016-2020г
 • Училищен план-прием за учебната 2017-2018г.
 • Изпълнение на бюджета за 2016г.
Директорът на училището инж. Соня Малинчева представи изготвената стратегия за училището за периода 2016-2020г, финансов отчет за 2016г, предложение за план – прием за учебната 2017-2018г.
След обсъждане Обществения съвет реши:
 1. Одобрява стратегията на училището за периода 2016-2020г.
 2. Одобрява предложението за държавен план-прием за учебната 2017-2018г
 3. Одобрява изпълнението на бюджета за 2016г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.СТАНОВИЩЕ
Относно:  Стратегията на ТПГ „Стамен Панчев“ Ботевград  за 2016-2020г.
Настоящото се издава предвид компетенциите и отговорностите на Обществения съвет, определени в чл. 16,  ал.1, т.4 от Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища. Общественият съвет разгледа предложения вариант на Стратегия на училището за периода 2016-2020г. и го одобрява
 


 СТАНОВИЩЕ
Относно:  Отчет за изпълнението на делегирания бюджет
на ТПГ „ Стамен Панчев“, гр. Ботевград за периода 01.01.2016г – 31.12. 2016г.
 
Настоящият се издава предвид компетенциите и отговорностите на Обществения съвет, определени в чл. 16,  ал.1, т.4 от Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.  Обществения съвет, представляван от неговия  Председател не поема отговорност за достоверността, законосъобразността и редовността на информацията представена в разглеждания отчет.
Констатации  по представения отчет
Отчетът отразява фактическото касово изпълнението на бюджетния план за финансовата 2016г.
 1. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите и функциите на  Единната бюджетна класификация за 2016 г. и са свързани с основната дейност на училището.
 2. Приходната част – реализирани собствени приходи, в размер на 31838лв  е  преизпълнена към 31.12.2016г.при заложени 19550лв., от които 14491лв – приходи от наеми; 232лв. – от продажби на крикове, скоби и чук; 7115лв. – от вторични суровини; 10000лв. – съфинансиране по НП.
 3. Разходната част е в размер на 669988лв.; в т.ч.: пар.01-00 – 362311 – начислени заплати; пар.02-00- 15838лв – извънтрудови правоотношения; СБКО- 7148лв.; 7022лв. – за представително облекло на педагогическия персонал; 80892лв. – осигурителни вноски за сметка на работодателя; 84475 лв.- издръжка; 4895 – данъци и такси; 22438лв. – стипендии. Изразходвани средства за реализирани дейности по НП – МСПО – 77710лв, от които 67710лв – финансиране по НП; 10000 – съфинансиране от „ВАМИ“ ЕООД, Ботевград.По НП „оптимизация на училищната мрежа“, модул „Изплащане на обезщетения на персонала са изплатени обезщетения в размер на 9371лв.По НП „ ИКТ в училище“ – 464лв. Транспортни разходи на педагогическия персонал -1377лв.
 4. По проект „Твоят час“ са получени средства в размер на 7500лв и са изразходвани 7522лв.
 5. Средства в размер на 8300лв са изразходвани по СП“Еразъм+“.
 6. Със собствени средства е закупен е употребяван пътнически автомобил – 18999лв.
 7. В останалите функции „Други дейности по здравеопазване“ и „Спорт за всички“ е спазено  общото съотношение между приходите и разходите.
 8. Отчетният период завършва без просрочени задължения към персонал и доставчици, както и просрочени вземания.
Заключение.
Въз основа на направените констатации, Общественият съвет изцяло приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри за 2016г. , както и дава съгласието си с направеното предложение за разпределение на средствата от преходния остатък.
Първо заседание, проведено на 05.012.2016г.
Съгласно дневния ред на заседанието, членовете на Съвета единодушно и без резерви одобриха:
П Р О Т О К О Л  №1
 
от заседанието на Обществения съвет към TПГ „Стамен Панчев”
за учебната 2016/2017 година
 
 
            Днес, 20.12.2016 г от 14:00 часа, се проведе заседание на Обществения съвет към
ТПГ „Стамен Панчев” - град Ботевград за учебната 2016/2017 година.
Присъстваха : Цеца Иванова Карастоянова - родител на ученик от VІІІ клас; Валентина Кръстева Димитрова - родител на ученик от IХ а клас; Таня Димитрова Иванова - родител на ученик от ХII а клас; Вергиния Йорданова  - старши експерт професионално образование  РУО София - регион; Михо Михов - представител на работодателите; Калина Лазарова Мичева  - родител на ученик от Х а клас; Бойка Цекова - представител на работодателите.
            Заседанието се ръководи от директора на училището – инж. Соня Малинчева, а за протоколчик със заповед бе избрана инж. Петя Събева.
             Заседанието протече при следния
 
Дневен ред:
 
           1. Избор на председател, заместник-председател и секретар на Обществения съвет.
           2. Определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет на училището.
          3. Избор на представител на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс на училищната общност.
 
          т. 1 За председател на Обществения съвет бе предложена г-жа Цеца Иванова Карастоянова от членовете на учредителното заседание. След гласуване г-жа Карастоянова бе избрана единодушно. Членовете на съвета бяха информирани, че заседанията му се свикват от председателя или по искане на една трета от членовете му. Те се канят на заседание на съвета от председателя.
                За заместник - председател на Обществения съвет бе предложена г-жа Валентина Кръстева Димитрова и избрана единодушноот членовете на съвета. Заместник - председателят подпомага работата на председателя.
                 За секретар на Обществения съвет бе предложена и избрана с единодушно - г-жа Таня Димитрова Иванова. Секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на предложенията, насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията.
 
          т. 2 За определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет бе предложена и избрана единодушно  г-жа Цеца Иванова Карастоянова, председател на Обществения съвет.
        
            т. 3 За избор на представител на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс бе предложена и единодушно избрана единодушно г-жа Валентина Кръстева Димитрова.
 
              По време на заседанието инж. Малинчева информира членовете на Обществения съвет, че решение се взема с обикновено мнозинство от присъстващите. При гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас.

Всички заседания на Обществения Съвет за надлежно протоколирани и документацията се съхранява в канцеларията на училището.
Обществения съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в училищния живот, обсъждат важни теми, касаещи институцията, подкрепят ръководството и подпомагат развитието на ТПГ „Стамен Панчев“, град Ботевград 

Списък документи

«« Назад