16 декември - неучебен, но присъствен ден

16 декември - неучебен, но присъствен ден

З А П О В Е Д
№ 222 от
  10.12.2019год.
 
На основание чл. 105, ал. 4,  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с Решение на ПС,  Протокол № 13/ 08.09.2020 год.
        
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
16.12.2019г. /сряда/ за неучебен, но присъствен ден за учениците и учителите от ТПГ „Стамен Панчев“-гр. Ботевград по повод отбелязване Патронния празника на ТПГ „Стамен Панчев“- гр. Ботевград.
Учителите да направят преструктуриране на учебния материал.
Мероприятията по повод празника да се отбележат, чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на педагогическия съветник – Елисавета Табакова, за организиране на програма с мероприятия, посветени на празника  и  осигуряване на участие на учениците и учителите в програмата.
Възлагам на главния учител Галина Райкова, отговарящ за публикуване на документи на сайта на ТПГ „Стамен Панчев“, да публикува заповедта в срок до 11.12.2020г. за сведение на всички заинтересовани лица.