ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ТПГ „Стамен Панчев“– гр. Ботевград обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект „Училищен бюфет“ с площ 19 кв.м., находящ се във фоайе на първи етаж в сграда с идентификатор 05815.304.541 с площ от 2954 / две хиляди деветстотин петдесет и четири/ кв.м., на 4 / четири / етажа по АДС № 890 издаден от областния управител на Софийска област с предназначение за продажба на храни и напитки при спазване изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба № 2 от 20 януари 2021г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

 

Консумативните разходи /електроенергия, вода и др./, текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

 

Начална тръжна цена 108,64лв., размер на депозита 108,64 лв., след внасяне в касата на ТПГ „Стамен Панчев“ или по банков път, по сметка на ТПГ „Стамен Панчев“- гр. Ботевград:

БАНКА: ОББ АД Ботевград

IBAN: BG 51UBBS80023106092600

BIC: BIC UBBSBGSF

Достъпът до документацията е безплатен на електронната страница на ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград, на следния електронен адрес: tpgstamenpanchev.еu.

Оглед на обекта – в 30-дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден от 10:00–16:00 часа, след заявка на телефон: 0723/66 529.
Заявленията за участие в търга се подават лично или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до канцеларията на ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград, ул. „Захари Стоянов” № 10 в 30-дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден до 16:00 часа.