Заповед обучение 07.02.2022г.-18.02.2022г.

Заповед обучение 07.02.2022г.-18.02.2022г.

                                                          З А П О В Е Д

                                                   № 258/ 04.02.2022год.

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс. Решение № 1/02.02.2022г. на Областния оперативен щаб-Софийска област за въвеждане на временни противоепидемични мерки и заповед № РД09-2193/04.02.2022г. на министъра на МОН.

 

                                                          Н А Р Е Ж Д А М:

За периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии за класовете от 8, 9 и 11 клас. Учениците от 10 и 12 клас да се обучават присъствено при спазване Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.

За периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии за класовете от 10 и 12 клас. Учениците от 8, 9 и 11 клас да се обучават присъствено при спазване Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.

Обучението на учениците в присъствена и дистанционна форма да бъде съгласно седмичното разписание за II учебен срок.

Работният процес на работниците и служителите да се осъществява при засилени противоепидемичните мерки – филтър, дезинфекция и проветряване.

Възлагам на класните ръководители да уведомят учениците и родителите със заповедта, чрез средствата на информационните и комуникационните технологии. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Райкова – ЗДУД.