Заповед за обучение в ОРЕС 12-26.03.2021

Заповед за обучение в ОРЕС 12-26.03.2021

ТЕХНИЧЕСКА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
“СТАМЕН ПАНЧЕВ” – град БОТЕВГРАД
ул. “Захари Стоянов”10; тел. 0723/6 65 29
e_mail: tpg_stamenpanchev@abv.bg
 
ЗАПОВЕД
№349/12.03.2021г.
 
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със заповед № РД 09-613/11.03.2021г. на Министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-171/10.03.2021г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:

  1. Преустановявам присъствения образователен процес в училище за периода от  12.03.2021 до 26.03.2021 г. включително, с изключение на:
    1. Приравнителни изпити при преместване на ученик и изпити за определяне на годишна оценка  за ученик в самостоятелна форма на обучение;
    2. Индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в  училище;
    3. Олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда;
Дейностите по т. 1-3 се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки в изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването насоки за предучилищното и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на  COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
  1. За периода по т. I за учениците да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.
  2. В горепосочения период практическите занятия да се проведат съгласно график от Приложение №1.
Заповедта да сведе до знанието на всички ученици, родители, учители чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Райкова – ЗДУД.
 
 
 
 
                                                                              Цонка Докова…………….
                                                                       Вр.И.Д.Директор на ТПГ „Ст. Панчев”
                                                                       гр. Ботевград
 
Запознат със заповедта: Галина Райкова