Задължителни документи

Задължителни документи

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

Списък документи

 • Училищни учебни планове VIII, IX и X класПреглед
 • Училищни учебни планове XI и XII клас 2019-2020 г.Преглед
 • План квалификационна дейност ТПГПреглед
 • СтратегияПреглед
 • Годишен планПреглед
 • Мерки за повишаване качествотоПреглед
 • Програма за повишаване качеството на образованиеПреглед
 • Програма за предоставяне на равни възможностиПреглед
 • график консултации учители и ресурсниПреглед
 • правилник за дейността на ТПГПреглед
 • заповед карантинаПреглед
 • GDPR 2020гПреглед
 • Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки 2020гПреглед
 • Годишен план на БДП 2020гПреглед
 • Дневен режим 2020гПреглед
 • Етичен Кодекс на у-то 2020гПреглед
 • Заповед за разрешение на допълнителен държавен прием 2020гПреглед
 • Мерки за повишаване качеството на образованието 2020гПреглед
 • План за действия при бедствия, аварии, катестрофи, пожари 2020гПреглед
 • План за работата на училищната комисия за превенция на противообществени прояти на учениците 2020гПреглед
 • Правилник за вътрешният трудов ред 2020гПреглед
 • Правилник за дейността на ТПГ Стамен Панчев 2020гПреглед
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2020гПреглед
 • Програма за превенция на ранното напускане на у-те 2020гПреглед
 • Стратегия за мерки, ранно откриване и контрол на COVID-19 2020гПреглед
 • Тематичен план на ПС 2020гПреглед
 • План за квалификационната дейност 2020гПреглед
 • Училищен учебен план 2020/2021гПреглед
 • Годишен план за дейсността на ТПГ Стамен Панчев 2020гПреглед
 • Заповед 264 - за присъствени учебни занятияПреглед
 • План за действие 2021г. по БДППреглед
 • Протокол от общо събрание - отчет първо тримесечиеПреглед
 • Протокол от обществен съвет - отчет първо тримесечие 2021Преглед
 • План за квалификационната дейност на ТПГ „Стамен Панчев“ 2021/2022г.Преглед
 • Правилник за вътрешен трудов ред 2021/2022г.Преглед
 • Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024г.Преглед
 • Правилник за дейността на ТПГ 2021/2022г.Преглед
 • Годишен план за дейността на ТПГ 2021/2022г.Преглед
 • Маршрут на пътуващите ученици -2020г.Преглед
 • Правилник за дейността на ТПГ 2022/2023г.Преглед
 • Годишен план за дейността на ТПГ 2022/2023г.Преглед
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2022-2023г.Преглед
 • Правилник за вътрешен трудов ред 2022/2023г.Преглед
 • План за работа на комисията по БДП 2022/2023г.Преглед
 • Етичен кодекс на училищната общностПреглед
 • Програма за превенция за ранното напускане на училищеПреглед
 • ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИПреглед
 • Седмично разписание 2 срокПреглед
 • Протокол Обществен съвет №1 и №2Преглед
 • Програма за предоставяне на равни възможностиПреглед
 • Мерки за повишаване качеството на образованиеПреглед
 • Програма за превенция на ранното напускане на ученицитеПреглед
 • План за квалификационната дейност на ТПГПреглед
 • ЗАПОВЕД СФО СЕСИЯ АПРИЛПреглед
 • Протокол Обществен съвет №6/14.09.2023Преглед
 • Протокол Обществен съвет №7Преглед
 • Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024Преглед
 • Годишен план за дейността 2023-2024Преглед
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2023-2024Преглед
 • План за квалификационната дейност 2023-2024Преглед
 • Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023-2024Преглед
 • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 2023-2024Преглед
 • План за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари 2023-2024Преглед
 • Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024Преглед
 • Система за финансово управление и контролПреглед
 • План за работата на комисията по БДП 2023-2024Преглед
 • Училищна програма за работа с родителите 2023-2024Преглед
 • Програма "умения за живот"-училищна превенция на рисковото поведение на учениците от уязвимите групи 2023-2024Преглед
 • Училищна програма връстници обучават връстници 2023-2024Преглед
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 2023-2024Преглед
 • Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024Преглед
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023-2024Преглед
 • Дневен режим за учебната 2023-2024г.Преглед
 • Правилник за пропусквателния режим 2023-2024Преглед
 • График за консултациите на учениците по предмети през I-ви срок на учебната 2023-2024Преглед
 • Училищни учебни планове 2023-2024Преглед
 • Училищен учебен план на 11 клас СФО 2023-2024Преглед
 • Правилник за дейността 2023-2024Преглед
 • Правилник за дейността 2023-2024-актуал. чл.114Преглед
 • Вътрешни правила за работната заплата 2023-2024гПреглед
 • Програма за обща подкрепа на личностното развитие на учениците 2023/2024Преглед
 • Седмично разписание 2 срок за учебната 2023/2024Преглед