Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   

Уважаеми родители и ученици,

Техническа професионална гимназия "Стамен Панчев" участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
   

Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

Списък документи

 • Прил.1 Декларация конфликт на интересиПреглед
 • Прил.2 Приемо-предавателен потокол-техн. средстваПреглед
 • Прил.3 Справка придобити ДМА-ДНАПреглед
 • Прил.4 Списък на ПС-техникаПреглед
 • Прил.5 Приемо-предавателен протокол-техн. средства Ученик-родителиПреглед
 • Прил.6 Приемо-предавателен протокол тех. средства между учебни заведенияПреглед
 • Прил.23 Бланка проект React-EUПреглед
 • Прил.24 Карта за проверка на място React-EUПреглед