НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите. В момента продължава изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2013 – 2020 г.). В рамките на проекта в 903 училища са назначени медиатори/социални работници със срок на договорите до 30 юни 2022 година. В условията на обучение от разстояние в електронна среда образователните медиатори и социалните работници оказват съдействие на педагогическите специалисти за обмен на информация между учители и родители, подпомагат родителите и учениците при самоподготовката и упражненията и в сътрудничество със семейната общност мотивираха много ученици да продължат обучението си. По време на преустановените присъствени занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействат на педагогическите специалисти посредством всички общодостъпни канали за електронна комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като им предоставяха необходимата за това информация.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Целите на програмата са:

- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;

- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 2 уязвими групи и на техните родители;

- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;

- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници. За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до образование.

Общ бюджет на програмата: 10 000 000 лв.

Дейност № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ Финансирането по програмата е за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. Училищата назначават социален работник/образователен медиатор за подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи, чрез: - Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес; - Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище; - Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности; - Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието; - Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето. Назначаването на образователен медиатор и/или социален работник се извършва по трудов договор на пълен работен ден (8 часа) или на непълен работен ден (4 часа). Броят на образователните медиатори и/или социални работници, финансирани по програмата, се определя, както следва:

- 0,5 бройка – в училища с до 50 ученици;

- 1 бройка – в средищни училища с до 50 ученици;

- 1 бройка – в училища от 51 до 150 ученици; - 2 бройки – в средищни училища с между 51 и 150 ученици;

- 2 бройки – в училищата с между 151 и 500 ученици;

- 3 бройки – в средищни училища с между 151 и 500 ученици;

- 3 бройки – в училища с между 501 ученици и 1000 ученици;

- 4 бройки – в средищни училища с над 501 ученици;

- 4 бройки – в училища с над 1001 ученици.

Образователните медиатори и/или социалните работници се назначават от директора на училището съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Директорите на училища, в които няма назначен образователен медиатор и/или социален работник към 30.06.2022 г., следва да извършват процедура по подбор за назначаване на образователни медиатори и/или социални работници. Процедурата за подбор се обявява на интернет страницата на училището, на общодостъпно място в училището/населеното място. В обявлението се посочват изискванията за заемането на длъжностите образователен медиатор и/или социален работник, съгласно утвърдените длъжностни характеристики по Национална класификация на професиите и длъжностите. Подборът се извършва в два етапа: по документи и събеседване. Процедурата се провежда от комисия, състояща се най-малко от трима членове, в т.ч. и председател. Комисията се определя със заповед на директора на училището. Директорът на училището сключва с одобрения след подбора кандидат срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 (за определен срок – 31.12.2022 г.) В училища, в които има назначен медиатор и/или социален работник по проект „Подкрепа за успех“ със срок на сключения договор до 30.06.2022 г., следва да сключат нов срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.1 (за определен срок – от 01.07.2022 г. до 31.12.2022г.) Образователните медиатори и/или социалните работници водят дневник за своята работа, както и регистър за учениците и родителите, с които работят.