Проект „Ученически практики – 2“ BG05M2ОP001-2.015-0001

Проект „Ученически практики – 2“ BG05M2ОP001-2.015-0001

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост.
Основна цел
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
- Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
- Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Основните дейности по проекта, които ТПГ "Стамен Панчев“ ще реализира са:

  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Практиките обхващат 10 ученици от специалност "Автотранспортна техника" в училището и ще се проведат в рамките на 240 часа, които ще бъдат заплатени на учениците. За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с фирма "ВАМИ" ООД и фирма"НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ" ООД – работодатели (от бизнеса), които от своя страна, имат възможността да извършат подбор на ученици, доказали умения на работното място и непосредствено да ги включат на пазара на труда.