проект "УСПЕХ ЗА ТЕБ"

проект "УСПЕХ ЗА ТЕБ"

                               

 

                     

                        BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

  

          Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.

       Проектът „Успех за теб“ е фокусиран върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

 Има възможност за работа на  образователните медиатори и социалните работници.

 Ще се финансират дейности по кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор и да продължат образованието си.

 Друга част от дейностите са за ученици със специални образователни потребности. От една страна се подкрепят учениците в подготовка по учебното съдържание, а от друга – чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др. И за двата вида подкрепа могат да се назначават специалисти, които да работят в училищата с тези деца, като тук се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници, помощници на учителя и др. Училищата ще получават финансиране и за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.

         В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.

         В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

         С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители.

 

Списък документи

  • Празна бланка проект "Успех за теб"Преглед
  • Примерна длъжностна характеристика обр.медиаторПреглед
  • Информация за назначен обр.медиаторПреглед
  • Указания МОНПреглед