ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

 

  

ТПГ "Стамен Панчев" е сред училищата, включени в ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, висшите училища и бизнеса.

Проектът е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.

 

 

Фейсбук страница на проекта: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321