неучебни дни

неучебни дни

З А П О В Е Д
187 от
04.12.2020год.
 
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и в съответствие с графика на учебното време, утвърден от МОН за учебната 2020/2021г. и Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. на Министъра на МОН .
        
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
        
             Коледна ваканция за учениците от ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград, считано от 22.12.2020 год. /вторник/ до 03.01.2020 год. /неделя/, включително. Учениците да се явят за редовни учебни занятия на 04.01.2021г. /понеделник/.
              Педагогическия и непедагогическия персонал може да ползва 5/пет/ дни платен годишен отпуск за 2020г. или по чл. 42а от КТД, считано от 22.12.2020г. до 03.01.2021г. включително.
   Възлагам на класните ръководители, да уведомят учениците и родителите със заповедта, чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.
   Възлагам на главния учител Галина Райкова, отговаряща за публикуване на документи на сайта на ТПГ „Стамен Панчев“,  да публикува заповедта в срок до 14.12.2020г.