Проекти

ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“      ТПГ "Стамен Панчев" е сред училищата, включени в ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001...

Виж повече

                                                        &...

Виж повече

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промени...

Виж повече

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, учениц...

Виж повече

Всички заседания на Обществения съвет са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в канцеларията на училището. Обществения съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в учи...

Виж повече

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка за развитие на образов...

Виж повече

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на...

Виж повече

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз&...

Виж повече