История

История

15.09.1958г. със Заповед №1-3996 на МНП от 28.07.1958г. и с Разпореждане на МС №1146 в Ботевград е открито Промишлено училище по автокаросерийство с директор Симеон Симеонов.

1959/1960 учебна година е увеличен броят на специалностите и паралелките – шлосери и стругаро-фрезисти.

1961 година завършва първият випуск на училището.

1966г. месец март е направена първа копка на новата сграда. Училището прераства в Средно професионално техническо училище и през есента започва обучението на първия среден випуск.

1969г. - През март 1969 година при тържествена обстановка за патрон на училището е приет Вълко Радински.

1974/1975 учебна година е свързана с назначаването на нов директор на училището-Цветан Вълков. Всяка следваща година е нова крачка в развитието и укрепването на СПТУМ.

1976/1977 учебна година се обогатява материалната база:
     - завършва се общежитието;
     - започва изграждането на почивна база в с. Бяла (Варненско).

През 1978/1979 година училището има нов директор Стоян Стоянов. Откриват се нови специалности, а учебната и производствената практика се провеждат в местните заводи.

1982/1983 учебна година преминава под знака на 25 години от създаването на училището.
     - училището е първенец в XII преглед на ТНТМ;
     - танцовият състав на училището печели златен медал на републикански преглед;
     - спортният клуб към училището печели първо място в окръжни състезания и четвърто в републиканския преглед по масова физкултура.

1992 г. Поради пенсионирането на Стоян Стоянов за директор е назначен инж. Марин Цветков.

1996 г. на 31 май  е избран нов патрон на училището – поетът Стамен Панчев.

2002/2003г. във връзка с преобразуването на училищата в отговор на новата образователна структура, залегнала в Закона за училищното образование, и Стандарта за институциите в системата на предучилищното и училищното образование СПТУМ „Стамен Панчев“ е трансформирано в Техническа професионална гимназия /ТПГ/.

2007/2008 учебна година за директор след конкурс е назначена инж. Соня Малинчева. Колективът на училището започва работа по редица проекти, разработени от инж. К. Ценева - „Ти можеш!“,  „Твоето бъдеще зависи от днес“, „ Да продължим заедно”, „Път с цел”. В следващите години продължава работата по различни проекти и национални програми и за повече от едно десетилетие от  проекти в училището са влизат над милион левове, които са вложени в името на професионалната реализация на учениците.

2008/2009 учебна година преминава под знака на половинвековния юбилей на училището, отбелязан с грандиозен тържествен спектакъл и множество мероприятия.

2013/2014г. Спечелен е проект по европейската образователно програма „Леонардо да Винчи“ на тема „Мобилност в усвояване на професионални умения и компетенции“ по програма „Учене през целия живот“. 20 ученици бяха в Технически колеж „Едмонд Николау“ в Букурещ с цел обмяна на опит.

2015/2016г. изключителна придобивка за училището е многофункционалната спортна площадка. Спечелен бе нов проект, отново дело на инж. К. Ценева, на тема „ Усвояването на ключови умения-гаранция за успешна трудова кариера‘. През юни нови 20 ученици бяха в Технически колеж „Едмонд Николау“ в Букурещ с цел усвояване на нови знания и умения в професионален аспект, формиране на ключови компетентности и повишаване на мобилността на участниците за социални контакти.

2016/2017г. продължава проектът за мобилност „Еразъм+“, по който нови 20 ученици посетиха училище партньор в Братислава, където участваха в провеждането на теоретични и практически занятия. Инж. С. Малинчева се пенсионира през месец юни.

2017/2018г. учебна година директор на гимназията става инж. Катя Ценева. ТПГ „Стамен Панчев“ е домакин на регионалния кръг на националното състезание „Най-добър автомонтьор и водач на МПС“, в което завоюва престижното първо място в комплексното класиране. По нов проект по „Еразъм+“ ученици заминаха на платени практики в Хърватия.


2018/2019 учебна година директор на гимназията става Цонка Докова. Продължават дейностите по обновяване на МТБ и реализирането на проекти и програми. Образователният процес е силно затруднен от пандемията Ковид 19, но с цената на много усилия колективът се справя. Традициите продължават.

2019/2020г. Интерес представлява изграждането на вътрешна и външна площадка за обучение по Безопасност на движението по пътищата и  класна стая сред природата по проект „Еко класна стая на открито“ с оглед превенция на разпространение на Ковид 19.

2020/2021г. през тази учебна година от инвестиционната програма на МОН е извършен ремонт на покривите на сградата и учебните работилници. Нов 32-местен училищен автобус получи ТПГ „Стамен Панчев“-гр.Ботевград безвъзмездно от Министерството на образованието и науката. Той е предаден за стопанисване на гимназията, по мотивирано искане на директора на професионалната гимназия – Цонка Докова. Автобусът  се използва за превоз на ученици от населените места до училището и чрез него ще се реализира основната цел за равен достъп до образование на всички ученици. Модерното возило е оборудвано с всички необходими средства за удобно, уютно и безопасно пътуване на учениците. Всеки учебен ден към ТПГ „Стамен Панчев“ и обратно към дома пътуват ученици от 8 до 12 клас, живеещи в различни общини. Новата придобивка ще даде възможност на учебното заведение да реализира и други свои дейности, като изнесени уроци; посещения на исторически и природни забележителности, свързани с учебния материал; участие в различни извънкласни мероприятия и състезания.

Учениците на ТПГ „Стамен Панчев“ се нареждат на първите места на редица национални състезания по професии. В състезанието за „Най-добър автомонтьор“ и „Най-добър водач на МПС“ безапелационно отборът на училището печели първите места  в цяла Северозападна България, където участват 12 професионални гимназии  и участва на национален кръг в гр.Силистра. Учениците завоюваха призови места  и получиха грамоти за участието си в състезание по електроника „Мога и зная как“..

2021/2022г. - през тази учебна година бяха реализирани проекти и програми, както следва: проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“; проект „Подкрепа за успех“; Национална програма „Отново заедно“ - ученици от ТПГ „Стамен Панчев“ бяха на шест дневно туристическо пътуване до гр.Сандански, Роженски манастир, Рупите и др. забележителности; Национална програма „Оптимизиране вътрешната структора на персонала“; Национална програма „Информационни и комуникационни технологии/ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“ за осигуряване на 3 броя интерактивни  дисплея  и една станция за професионално направление „Автотранспорт; Национална програма „Заедно за всяко дете“. Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите за деца и  ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“; Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ е осигурен един образователен медиатор; Национална програма "Мотивирани учители".