Държавен план - прием

Държавен план - прием

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Телефони за информация: Актуална информация за прием на ученици може да получите на място в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград;

Адрес: гр. Ботевград, ул. „Захари Стоянов“ № 10 
Телефон: 0723 /  66529
e-mail:
tpg_stamenpanchev@abv.bg
Работно време: 
от понеделник до петък
07.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.00 часа в работни дни.​

 • Училищна комисия по организиране, приемане и записване на ученици в VIII клас, дневна форма на обучение в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година, в състав: 


Председател: Елисавета Микова Табакова – Педагогически съветник
 
Членове:

 1.  Ивалина Василева Татарова–Старши  учител, общообразователен предмет в гимназиален етап;
 2. Цеца Панчева Батюва – Технически сътрудник                              
 3. Борислав Георгиев - Учител , общообразователен предмет в гимназиален етап /резервен член/

 

 • Време и място на работа на Училищна комисия по организиране, приемане и записване на ученици в VIII клас, дневна форма на обучение в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година:

 
   Работно време на комисията е от 07:30 часа до 16:00 часа в работни дни;

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 13 – 15 юли 2022 г.;
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21 – 22 юли 2022 г.;
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2022 г.

Като приеме следните документи:

 • Заявление до директора за записване /Образец на училището/;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия  лекар на ученика;


   Място на работа на комисията –  зала 110  в сградата на ТПГ „Стамен Панчев” –

гр. Ботевград

 Училищна комисия по записване на насочени ученици в VIII клас със специални образователни потребности в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година, в състав:

 
Председател: Елисавета Микова Табакова – Педагогически съветник
 
Членове:

 1.  Ивалина Василева Татарова – Старши  учител, общообразователен предмет в гимназиален етап;
 2. Цеца Панчева Батюва – Технически сътрудник                              
 3. Борислав Георгиев -Учител , общообразователен предмет в гимназиален етап /резервен член/

 


Работно време на комисията е от 07:30 часа до 16:00 часа на 01.07.2022 г.;
Място на работа на комисията –  зала 110 в сградата на ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград;

 

Училищна комисия по организиране, приемане и записване на ученици в VIII клас, дневна форма на обучение в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград;

по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година след трети етап на класиране в периода от 03.08.2022 г. до 10.09.2022 г. вкл. , в състав: 

Председател: Елисавета Микова Табакова – Педагогически съветник
 
Членове:

 1.  Ивалина Василева Татарова – Старши  учител, общообразователен предмет в гимназиален етап;
 2. Цеца Панчева Батюва – Технически сътрудник                              
 3. Борислав Георгиев -Учител , общообразователен предмет в гимназиален етап /резервен член/

 

Срокове и дейности за кандидатстване и прием в VIII клас в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград;


* * * * *
Изпити НВО
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
* * *
Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2022 г.
Издаване на служебна бележка и Свидетелство за завършено основно образование - до 1.07.2022 г.
* * * * *
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на платформата за държавния прием на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка.
* * * * * *
Подаване на документи за участие в приема: 05-07 юли 2022 г.
* * * * * *
* до 12.07.2022 г. - Обявяване на списъците с приетите на I етап.
* на 12, 13,14 и 15.07.2022 г. - Записване на приетите на I етап и подаване на заявление за участие във II етап.
* * * * * *
* до 20.07.2022 - г - Обявяване на приетите на II етап на класиране.
* на 20, 21 и 22.07.2022 г.- Записване на приетите II етап .
* Обявяване на записаните и броя на незаетите места след II етап на класиране - 25 юли 2022 г.
* 26 и 27 юли 2022 г. - Подаване на документи за участие в III етап.
* 29.07.2022 г.- Обявяване на приетите на III етап.
* 1 и 2.08.2022 г. - Записване на III етап.
* * * * * * *
Необходими документи:
1.Служебна бележка с оценките от изпитите
2.Свидетелство за основно образование
3. Медицинско свидетелство
При записване
4. Копие на акт за раждане

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование  за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват. За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти.

За процеса на кандидатстване и класиране:

1. Първи етап

Подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. само по електронен път.
   Това може да стане:
        - без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; 
        - със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София област, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая Плевен. При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал. Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина.

2. Втори етап

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап. Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

3. Трети етап

В трети етап могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“, т.е. които до момента не са класирани и записани, както и тези, които се отпишат като изтеглят своите документи. Ако ученик е записан, независимо в коя област, няма как да подаде заявление. Подава се заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

4. Четвърти етап

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график , утвърден от Директора на ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевгради следва да се осъществи в периода от 03.08.2022 г. до 10.09.2022 г.  Учениците подават вТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград  заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние.

5. Записване

Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
- заявление до директора;
- оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование;
- оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните /над 14-годишна възраст/ - от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието. Това предопределя и необходимостта от присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.

6. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):

- близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
- ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване. Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 09.09.2022 г.:
- Документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване.
- Документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; 

 

 

Прием след завършен VII клас за учебната 2022/2023г. по специалностите:

 1.

   - Професия 525020”Монтьор на транспортна техника”

   - Специалност 525201„ Автотранспортна техника”

 

 2 .

  - Професия 523020 „Монтьор по комуникационни системи”

  - Специалност 5230202 „Телекомуникационни системи”

 

3 .

 - Професия 521030”Машинен оператор”

   - Специалност 5210301 ”Металорежещи машини“

 

Уважаеми ученици и родители на седмокласници,

Предоставяме Ви снимков материал, с който да се запознаете с професиите, които предлага ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград за учебната 2022-2023 г.
Предизвикателство е да се обучавате в ТПГ „Стамен Панчев” – гр. Ботевград!
Завършилите при нас придобиват умения за ръководене на собствен бизнес, получават добър старт за кандидатстване във висши учебни заведения и се реализират пълноценно на трудовия пазар!


Водещи акценти в обучението:
Професионална компетентност;
Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски и руски език;
Мобилност на трудовия пазар;
Изграждане на социално значими личности.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 
Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)