Стипендии

Стипендии

СТИПЕНДИИ

Месечните стипендии са за:
 
- постигнати образователни резултати;
- подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане;
  - за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
- ученици без родител или родители;
- ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитени от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалности на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната 2021/2022 година.
 

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за ВТОРИЯ учебен срок на учебната 2021/2022 г.:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия и нямат неизвинени отсъствия.
2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ - подават учениците, които кандидатстват за социална стипендия, заедно с документи за доходи за 6 месеца. /доход на член от семейството до 650,00 лв.за периода от м. АВГУСТ 2021 до м. ЯНУАРИ 2022 г./.  
Ø ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ се получават от класния ръководител.
Ø Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка и подпис.
Забележка:

​Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ: до 18.02.2022 г.

Списък документи

  • Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образованиеПреглед
  • Постановление № 20 от 1 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образованиеПреглед
  • СъобщениеПреглед
  • Заявление за отпускане на стипендияПреглед