ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Всички заседания на Обществения съвет са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в канцеларията на училището.
Обществения съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в училищния живот, обсъждат важни теми, касаещи институцията, подкрепят ръководството и подпомагат развитието на ТПГ „Стамен Панчев“, град Ботевград.

Списък документи